CONFÉRENCE NATIONALE POUR L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

TENY FISAORANA

Izahay
Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana, Andriamatoa Harifidy RAMILISON,
Minisitry ny Jono sy ny Tockarena Manga, Andriamatoa Paubert MAHATANTE,
Minisitra lefitra misahana ny Fiompiana, Docter RAYMOND
Notronin’ny
Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Fananan-tany, Andrianatoa RAMAHOLIMASY Pierre Holder,
Minisitry ny Fampiroboroboana ny ndostria, sy ny Varotra ary ny Fanjifana, Andriamatoa Edgar RAZAFINDRAVAHY,
Talen’ny Filankevim-pitantanan’ny Economic Development Board of Madagascar, Andriamatoa ZAFINDRAVAKA Dera Niaina,
Ary ny komity mpikarakara ny Fihaonambem-pirenena ho an’ny fahavitan-tena ara-tsakafo sy ny Forum BtoB,

Dia manantitra ny fisaorana mitafotafo
Ho an’Andriamatoa Andry RAJOELINA, Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara tamin’ny fitarihany sy fanotronany ny fotoan-dehibe ary ny fanomezany sehatra avo lenta ny Fambolena sy Fiompiana ary ny Jono

Anterina ny fankasitrahana lehibe
Ho an’Andriamatoa Filohan’ny Antenimieran-doholona sy Ramatoa Filohan’ny Antenimieram-pirenena, noho ny fanomezany voninahitra avo ny Fihaonambem-pirenena
Ho an’Andriamatoa Praiministra, lehiben’ny Governemanta ary ireo Minisitra mpikambana anatin’ny Governemanta, izay miombom-po amin’ny fanovana ny sehatry ny Famokarana ho fitaovam-piadiana andresena ny tsy fanjarian-tsakafo sy ho fanarenana ny toekarena,

Fisaorana manokana no atolotra:
Ireo Loholona sy Solom-bavam-bahoakan’i Madagasikara, ary ireo Governora, izay tsy nitandro hasasarana nitondra ny hevitra, haitao,sy tantsoroka hatrany am-piandohana, nandritrany fikaonan-doha isam-paritra

Ny Filoha sy ny Mpikambana ao amin’ny Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra, sy ireo Vovonan’ny fikambanana amin’ireo seha -pihariana fambolena, fiompiana ary jono, izay nirotsaka an-tsehatra ary nandray andraikitra mavitrika tamin’ny fikarakarana sy fanatontosana ny Fihaonambem-pirenena

Ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola, noho ny tantsoroka sy ny fiaraha-miasa, singanina manokana ny : Banky Iraisam-pirenena, PAM, FA0, ONUDI, JICA, FIDA, GIZ, Union Européenne, BAD. Tsy adinoina ny fanohanan’ireo Tetikasa sy Fandaharanasa:
PIC, PADAP, CASEF, RIZ PLUS, RINDRA, PROJERM0, PEJAA, PROSOL, AD2M, DEFIS, IRRP, PRADA, PLAE, FIHARIANA,FDA

Ireo mpiara-miombon’antoka tsy miankina sy mpanohana : EDBM, SOLIDIS, STOI, BOA Madagascar, Groupe Basan Madagascar,BRL, FCCIM, Miarakap

Nampihetsi-po tokoa :
Ny kalitaon’ny fitarihana sy fandraisam pitenenan’ireo mpandray anjara tamin’ny saha zara-hevitra sy asam-baomiera ny sabotsy 18 jona
Ny fizarana hevitra, traikefa sy hay maro samihafa avy amin’ny fiaraha-monim-pirenena, sehatra tsy miankina, tontolo akademika,
pahao gazety, ONG
fikambanana tantsaha, mpitarika anivon’ny fiaraha-monina, mpitondra fivavahana, ary ireo solon-tenan’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. lzany dia nampifanandrify tanteraka ny tsoa-kevitra tamin’ny zava -misy sy ny filåna eny ifotony.

Ny fandraisana anjara mavitrik’ireo mpisehatra tamin’ny Forum BtoB andiany voalohany, izay soa fanararaotra nahafahana nampifandray mivantana ireo manana tetikasa, mpamokatra, mpividy vokatra, tompon-tany azo amokarana, mpandraharaha ara-toekarena, npamatsy vola ary
mpiara-miombon’antoka maro samihafa.Tiana ny manamarika fa fihaonana miisa 196 no tanteraka tamin’ireo mpandray anjara misa 165, izay mitsinjara toy izao :

olon-tsotra tompon-tany miisa 36, mpampiasa vola miisa 46, mpividy vokatra misa 7 ary tompona tetikasa miisa 76. Araha-maso akaiky moa ny fanatanterahana ireo filanaraham-piaraha-miasa efa voasonia sy ireo izay mbola eo andalam-pilanarahana.

Fisaorana lehibe ihany koa no atolotra ireo mpanome tolotr’asa rehetra noho ny fahaiza -manaon’izy ireo, sy ho an’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny CCl lvato noho ny kalitaon’ny fandraisana. Tsy adino ireo rehetra izay nandray andraikitra sy nanampy tamin’ny fanatrarana ny
tanjona.

Anisan’ireo hevi-dehibe nivoitra ny:

Fametrahana ny Antenimieran ny Tantsaha ho fanomezan-kasina ny asa famokarana
Fanangànana « Guichets agricoles » ho fanamorana ny fahazoan’ireo tantsaha ny zezika, masomboly, materialy ary akora « phytosanitaires »; itondrana tantsoroka sy torohevitra maro ho azy ireo ary andraisana ny fitarainany
Fanomezana tany 65 000 ha ho an’ireo tanora vonona hamokatra amin’ny alalan’ny tetik’ asa « Titre vert»
Fanohizana ny ezaka fanitarana ireo velaran-tany voatondraka azon’ireo mpamokatra tantanam-pianakaviana ambolena vary sy voly hafa:
inefy 384474 ha
-Lemaka vaovao mirefy 257.933 Ha
-Lemaka ho atao fanarenana mirefy 384.474 Ha
-Fametrahana lemaka fambolem-bary ara-indostrialy mirefy 100 000 ha

Tsiahy an-tsary ireo lotoana manan-danja:
Ny lanonam-panokafana : https://bit.ly/3OcRlgk

Ireo Saha zara-hevitra :
Solutions envisagées pour les alimentations de base: autonomiser Madagascar et nourrir les Malagasy: bttps:/bit ly/3nflHgt
Agriculture, Elevage, Peche et valeur ajoutée: exporter et rendre Madagascar compétitif : https://bitly/3nkNIKz
Ny forum Btoß : https://bit.ly/318HR43

Mbola miantso anareo hitondra ny anjara biriky amin’ny firotsahana an-tsehatra. Hiara-hientana isika hamokatra fitaovam-piadiana mahery vaika iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo sy ho fampandrosoana ny Firenentsika.
« Accelererla reforme et la transtormation du eteur Agicole pour atteindre l’autosuffisance alimentaire de Madagascar ».