FARIMBOM-PAMOKARANA AMIN’ NY VARY SAFIOTRA
Nosoniavina nandritry ny Forum BtoB izay nokarakaraina ny asabotsy 18 jiona 2022 ny fifampanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo amin’ny FIMPAVA (Fikambanan’ny Mpamboly Vary Faritra Ihorombe) sy ny vondrona STOI.
Fiaraha-miasa mifototra amin’ny famokarana vary safiotra sy hampiharana ny farimbom-pamokarana na agrégation agricole amina velaran-tany manodidina ny 10 000 Ha mandritry ny 5 taona (2022-2027).
Ny vondrona #STOI no hamatsy masomboly sy zezika taroka ho an’ny mpamboly ary ireto farany kosa no hiantoka ny famokarana. Rehefa miakatra ny vokatra dia averin’izy ireo ny vidin’ny zezika sy ny masomboly ary amidiny amin’ny vondrona STOI ny vary.
Ankoatr’izay, ho fanampiana ireo tantsaha amin’ny fandaniana atao amin’ny famokarana toy ny karaman’ny mpiasa sy ny hofan’ny fitaovam-pamokarana (tracteur, kibota, angadin’omby…) dia hanangana fampindramambola madinika na nouvelle institution de microfinance ny vondrona STOI any Ihorombe.
Ny vary safiotra izay manana taham-bokatra ambony 8 ka hatramin’ny 12T/Ha dia manampy amin’ny fahatratrarana  ny tanjona amin’ny fahavitan-tena ara-bary. Manoloana izay indrindra ny MINAE dia hanara-maso akaiky ary hanampy ny tsirairay mba hisian’ny fiaraha-miasa mari-pototra sy mahomby.
Nanome toky ny filoha lefitry ny fikambanana, RABIALAHY Jean Paul fa vonona hanatanteraka ny fiaraha-miasa ary nisaotra ny ministera amin’ny fisian’ny fihaonambe nasionaly izay nahafahan’ny FIMPAVA nifanakalo sy nampita ny hetahetan’ny mpamokatra eny ifotony amin’ny ambaratonga mahefa ambony.
Marihana fa ny FIMPAVA dia vondrona tantsaha izay tohanan’ny MINAE amin’ny alalan’ny Fandaharan’asa DEFIS.