La STOI CONSTRUCTION
Groupe STOI- Village des Jeux Ankorondrano – BP 8582 – 101 Antananarivo
www.stoiagri.com – tel +261 20 22 418 51 export@stoigroup.com

stoi tecofix
STOI-construction-
STOI-construction-

STOI-construction-
STOI-construction-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA